CCC Chuen Yuen College
HK ENG
測驗及考試資訊
考試時間表 (2017 – 2018)
 
中一至中二級上學期考試 (3/1/2018-15/1/2018) 下載
中三至中五級上學期考試 (3/1/2018-15/1/2018) 下載
中六級模擬考試 (3/1/2018-20/1/2018) 下載

上學期考試範圍 (2017 – 2018)
 
中一級之考試範圍 下載
中二級之考試範圍 下載
中三級之考試範圍 下載