CCC Chuen Yuen College
HK ENG
測驗及考試資訊

學期終結考試時間表 (2017 – 2018)

 

中一及中二級 (7/6/2018–19/6/2018) 下載
中三級 (4/6/2018–20/6/2018) 下載
中四級 (7/6/2018–20/6/2018) 下載

中五級 (7/6/2018–20/6/2018)

下載

學期終結考試範圍 (2017 – 2018)

 

中一級之考試範圍 下載
中二級之考試範圍 下載
中三級之考試範圍 下載