CCC Chuen Yuen College
四社 
     
 
陳其暘先生、姚何慧怡女士
 
勞國偉先生、陳凱兒女士
 
洪澍先生、陳陳文淇女士
 
謝兆恒先生、蔡卓華女士