CCC Chuen Yuen College
HK ENG
測驗及考試資訊

上學期考試時間表 (2018 – 2019)

 

中一至中二級 (3/1/2019–15/1/2019) 下載
中三至中五級 (3/1/2019–15/1/2019) 下載
中六級模擬考試 (3/1/2019–21/1/2019) 下載

上學期考試之範圍 (2018 – 2019)

 

中一級考試範圍 下載
中二級考試範圍 下載
中三級考試範圍 下載